Er zijn de afgelopen periode nogal wat misverstanden gerezen rondom de activiteiten van de verscheidene GGO’s, veelal die juist samenvielen met de industriële zuidrand van Vlaardingen, waar de IKV-dochterverenigingen als GebiedsGebonden Organisatie de uitvoering van het Ondernemersfonds ter hand namen. Op zich prima, maar toch ontstonden er in die zeven IKV-GGO’s regelmatig misverstanden, waar niet-IKV-leden zich wat afkeerden van de GGO’s, denkend dat deze een ‘uitvoerings-orgaan’ van de IKV waren. Niets is echter minder waar! Toen het Ondernemersfonds in de verschillende (industrie)gebieden een ‘organisatie’ nodig had voor de coördinatie van de wijk-uitgaven van gelden uit het fonds, lag het voor de hand om daarvoor de bestaande dan wel zojuist opgerichte IKV-dochterverenigingen te vragen, om ook het uitgeven van de gelden welke als opslag op de WOZ-belasting te coördineren. Dan zou bij voorbeeld éérst een vergadering van het gehele GGO-gebied kunnen plaatsvinden, waarin plannen en besluiten rondom de besteding van de gelden uit het Ondernemersfonds ter sprake moeten komen, waarna wellicht de niet-IKV-leden de bijeenkomst verlaten, en de IKV-dochter haar specifieke activiteiten kon gaan uitvoeren (maar geen zeggenschap meer over de besteding van de gelden van het OF kunnen laten gelden).
De combinatie van beide entiteiten tot een GGO-IKV-bijeenkomst is klaarblijkelijk voor een aantal bedrijven geen goede geweest, en wellicht daarom is de belangstelling voor die bijeenkomsten niet altijd geweldig geweest. In de Oostwijk, waar de titel ‘Ondernemersfonds Oostwijk’ het laatste jaar werd gebezigd (omdat er ook geen specifieke IKV-activiteiten in de wijk worden gehouden) en in het gebied van ‘Ondernemersvereniging Hoogstad’ (idem) kwam dus de toevoeging IKV al niet meer voor, en dat leverde beduidend meer belangstelling voor de GGO-vergaderingen op. Daardoor werd een meer algemene acceptatie van de besteding van het Fonds mogelijk.
Het bestuur van het OFV heeft daarom recent in haar vergadering besloten, om de term GGO alleen nog maar intern en als aanduiding te gebruiken, maar in vervolg de activiteiten van de GGO’s aan te duiden als Ondernemers-wijkfonds, zoals Ondernemersfonds Oostwijk, Ondernemersfonds Scheur – Koggehaven, enz. Ook de niet met IKV verbonden GGO’s volgen dat stramien: Ondernemersfonds Westwijk, Holy, De Loper, Zuidbuurt enz. Wij vertrouwen dat dan het enthousiasme voor het fonds – ook voor niet-IKV-leden – weer snel gaat groeien: we hebben immers ‘een heleboel te bieden’…!

Categorieën: Uncategorized