februari 26, 2015

Het fonds

 

Sinds juni 2012 is een werkgroep van betrokken ondernemers samen met diverse partijen aan de slag, om te komen tot een ondernemersfonds. Dit heeft in december 2013 geresulteerd in de oprichting van het Ondernemersfonds Vlaardingen (OFV). Doel van deze stichting: Het stimuleren van ondernemers in Vlaardingen om te komen tot samenwerkingsverbanden en collectieve initiatieven ter stimulering van ondernemersbelangen en het financieren van collectieve initiatieven van ondernemers in de gemeente Vlaardingen

In samenwerking met alle ondernemersorganisaties uit de binnenstad, winkelcentra en bedrijventerreinen en in nauwe samenwerking met de Gemeente Vlaardingen is in deze werkgroep bekeken of wij de “contributiebijdrage” van ondernemers aan collectieve activiteiten konden verplichten. Er is gezocht naar een bijdragesysteem dat weinig inningkosten met zich meebrengt en een collectief draagkrachtprincipe kent. Die vonden wij in de Onroerende Zaak Belasting (OZB) voor (bedrijfs) panden, niet zijnde woningen. Dit systeem wordt inmiddels al enkele jaren met succes toegepast in verschillende gemeenten.

In 2014 is het OZB tarief voor bedrijfspanden daarom met ongeveer 0,5 % verhoogd. Het geld dat daarmee extra in de gemeentekas vloeit wordt jaarlijks ter beschikking gesteld aan het Ondernemersfonds Vlaardingen. En komt daarmee vrij voor besteding van collectieve ondernemersbelangen.

De gemeente heeft een eerste opzet gemaakt om Vlaardingen op te delen in gebieden. (zie verder onder ‘gebieden‘).

Via een ondernemers- of winkeliersvereniging waar de ondernemers bij zijn aangesloten kunnen aanvragen (zie verder onder ‘stappenplan’) voor collectieve bestedingen worden gedaan. Voorbeelden zijn de feestverlichting, professioneel parkmanagement op de bedrijventerreinen en feestelijkheden als Sinterklaasintochten en het Moederdagevenement.

Door deze collectieve inning wordt free-riders problematiek tegengegaan en betalen ondernemers evenredig mee aan collectieve zaken. Bovendien wordt op deze manier de slagkracht van ondernemers vergroot. Daarnaast stimuleert het fonds samenwerking tussen de verschillende ondernemers en organisaties in Vlaardingen, waardoor de effecten kunnen worden vergroot. Ook zal het Ondernemersfonds, waar nodig, de organisatiegraad stimuleren. Er zijn nog enkele “blinde vlekken’; gebieden waar nog geen ondernemers- of winkeliersorganisatie actief is.

Alleen via Gebiedsgebonden Organisaties (GGO’s) kunnen alle trekkingsrechten (bedragen die per gebied door ondernemers zijn opgebracht) aan de juiste organisatie worden toebedeeld.

Hoe werkt het ondernemersfonds in 90 seconden!

Het Ondernemersfonds Vlaardingen is formeel een stichting en is opgericht in december 2013. Daarnaast heeft het Ondernemersfonds Vlaardingen heeft een convenant gesloten met de gemeente Vlaardingen.

* Op onze downloadpagina zijn de statuten en het convenant te downloaden.