logo OFV 1

Verslag van de info-avond op donderdag, 14 januari in de Polderpoort.

Om 19.30 uur opent Ed Bijster , als voorzitter van het Dagelijks Bestuur, de bijeenkomst en is blij met deze goede opkomst. De bedoeling is om vanavond iedereen bij te praten. Tot nu toe heeft het Dagelijks Bestuur redelijk op de achtergrond zijn werk gedaan. Nu is het tijd om nog meer ondernemers te enthousiasmeren en te zorgen dat de goed gevulde kas wordt gebruikt. Ook voor 2016 komt er weer € 550.000,- bij, door de gemeente uit te betalen in 3 tranches. Er worden al wel trekkingsrechten uitgekeerd, a.d.h.v. de ingediende plannen, maar nog te weinig….de penningmeester wil graag meer uitkeren.

A.d.h.v. een powerpoint-presentatie geeft Ed Bijster inzicht in de ontstaansgeschiedenis, de geldstroom en de procedure (vorm gegeven in het stappenplan). Uit de gebiedskaart blijkt dat er al een hoge ‘dekkingsgraad’ is in Vlaardingen, getuigt ook de lijst van zo’n 15 organisaties die zich inmiddels hebben georganiseerd en een samenwerkingsovereenkomst hebben getekend met het Ondernemersfonds (= de basis om te komen tot uitkering van trekkingsrechten). Uitgelegd wordt dat het Dagelijks Bestuur tijdens de maandelijkse vergadering de ingediende aanvragen niet inhoudelijk toetst. Wél wordt er gekeken naar de procedurele kant. Als dat in orde is kan uitbetaling heel snel. Ed Bijster is altijd bereid om aanwezig te zijn bij vergaderingen van GGO’s om SGO’s om waar mogelijk toelichting en antwoorden te geven.

Olaf Hanno vervolgt de presentatie en laat landelijke voorbeelden zien van bestedingsmogelijkheden. Ook een deel van de in Vlaardingen uitgevoerde plannen komen in een sheet voorbij. Tevens wordt gewezen op de website www.ofvld.nl . Daar is veel informatie te lezen die hier in de presentatie is verwerkt. Olaf is blij met de opkomst; teken dat het OFV leeft ! Verder vraagt hij de aanwezigen om als ambassadeur op te treden voor het OFV en input te leveren voor de website daar waar het gaat om te laten zien wat er mogelijk is door het gebruik van trekkingsrechten. De praktijk leert dat als men ziet dat er goede dingen gebeuren men zich sneller zal aansluiten. Het OFV hoopt zich te bewijzen in deze proefperiode van 3 jaar en daarmee een raadsbesluit af te dwingen om het OFV ook na deze 3 jaar zijn werk te laten doen.

Algemene vragen:

 • Hoe komen we aan een adreslijst van de ondernemers in ons gebied, om hen uit te nodigen voor de vergadering?
  •  Hiervoor zijn we afhankelijk van de lijsten die de gemeente ons jaarlijks aanlevert. Deze zijn jammer genoeg niet altijd actueel. Aziz Lamrani bekijkt of dit beter kan.
 • Moet er 21 dagen of 6 weken zitten tussen uitnodiging en vergadering?
  • Dit wordt nagekeken en gecommuniceerd. (Het stappenplan op de website vermeldt 6 weken.)
 • Moeten de eigenaren ook uitgenodigd worden voor de vergadering en hebben zij een stem?
  • Nee, de uitnodiging gaat alleen naar de ondernemers in het gebied, alleen zij hebben stemrecht.
 • Wat gebeurt er met trekkingsrechten van 2014 van SGO’s die niet geclaimd zijn?
  • Een SGO kan niet achteraf trekkingsrecht claimen. De GGO’s kunnen in principe wel tot 3 jaar achteraf claimen, de rechten van 2014 kunnen dus nog in 2017 worden gebruikt. Daarna vallen deze gelden in de algemene middelen. Men kan op deze wijze dus ook ‘sparen’ voor grotere uitgaven/projecten.
 • Kan de gemeente taken doorschuiven naar het OFV?
  • Dit kan niet, tenzij de gemeenteraad daar over anders besluit.

Zie ook bijgevoegd art. 5 van het convenant tussen de gemeente en het OFV:

Artikel 5 Bestaande gemeentelijke voorzieningen

 1. De gemeente zal haar uitgaven ten aanzien van haar taken met betrekking de kwaliteit van het openbaar gebied (schoon, heel en veilig) of andere voor ondernemers relevante regelingen gedurende de looptijd van dit convenant niet wijzigen, tenzij de gemeenteraad gebruik maakt van haar democratisch recht om de begroting van de gemeente te wijzigen.
 2. De Stichting zal geen uitgaven goedkeuren ter uitvoering van taken die ten laste van de gemeente komen op grond van de door de gemeente bij het aangaan van dit convenant vastgestelde taken als bedoeld in lid 1.
 • Worden er financiële overzichten gegeven?
  • Eventuele financiële vragen worden graag door de penningmeester beantwoord. Tevens wordt in dit verband gewezen op het jaarverslag, met de financiële bijlagen.Dit jaarverslag is op de website te lezen: www.ofvld.nl.
 • Kun je contributie vragen aan de ondernemers binnen een GGO of SGO?
  • Dat kan wel uit hoofde van de ondernemersvereniging maar niet voor de GGO/SGO. Voor deze vergaderingen moeten alle ondernemers worden uitgenodigd, ongeacht of ze contributie betalen voor de ondernemersvereniging.
 • Welke criteria stelt de Gemeenteraad straks bij het wel of niet vervolgen van de werkingsduur van het OFV ?
  • Dat is lastig om vooraf te zeggen. De opstartfase is de lastigste periode. Dat blijkt ook uit een rondgang in den lande. Het duurt minimaal 3 tot 5 jaar voor alle partijen hier aan gewend zijn én de mogelijkheden ten volle benutten. Het succes is daarmee afhankelijk van de ondernemers zelf !

Er is discussie over de BTW. Binnen het OFV is er al 2 jaar discussie met de Belastingdienst om te komen tot een regeling. Het OFV komt hier op terug zodra er duidelijkheid is en overeenstemming met de Belastingdienst.

Omdat er veel vragen zijn over de administratieve taken die nodig zijn om volgens het stappenplan te komen tot een aanvraag zijn er voor vanavond 2 ‘professionals’ uitgenodigd die mogelijk deze taken kunnen uitvoeren of daarbij kunnen ondersteunen.

De heren Ad Sosef en Dennis Rietveld (De Zakenpartner) stellen zich voor en laten zien waarmee zij de GGO’s en SGO’s behulpzaam kunnen zijn. Ad Sosef heeft veel ervaring in de regio, m.n. in Rotterdam met deze materie. Dennis Rietveld is ook ingezet om het bedrijfsburo van de IKV vorm te geven en assisteert de BIZ/Vergulde Hand.

In dit verband wordt ook gewezen op de mogelijkheid om stagiairs in te zetten voor bepaalde (routinematige) zaken, zoals uitnodigingen klaar maken en verzenden.

Om 21.00 uur wordt de bijeenkomst gesloten met dank aan de inbreng van de aanwezigen én met nogmaals een oproep om input te leveren over succesprojecten voor de website.

U kunt de presentatie hier downloaden: Presentatie OFV 14 januari.

Categorieën: GGO's