Hoe werkt het ondernemersfonds in 90 seconden!

Hoe kunt u aanspraak maken op het trekkingsrecht voor uw gebied?
Wij hebben hiervoor een stappenplan gemaakt.

A: Het oprichten van resp. aansluiten bij een Gebied Gebonden Organisatie (GGO):

 1. Zorg dat u aansluiting vindt bij een Gebied Gebonden Organisatie (GGO) in uw wijk/gebied (zie hiervoor het overzicht van in Vlaardingen actieve GGO’s op deze website)
 2. Geen GGO* in uw wijk/gebied? Richt een ondernemersvereniging op! Ook bestaande winkeliers- of ondernemersverenigingen kunnen de taak van GGO op zich nemen. Zij bespreken dan hun GGO-zaken tijdens een (gedeelte van hun eigen verenigings-)vergadering, waarbij ook niet-leden die wel trekkingsgerechtigd zijn, toegang en stemrecht hebben.
 3. Heeft u vragen over dit stappenplan dan kunt u uiteraard contact opnemen met het Ondernemersfonds (info@ofvld.nl).
 4. U beslist om als GGO op te zullen gaan treden voor uw gebied/wijk.
 5. Bepaal, zo mogelijk samen met het Ondernemersfonds, voor welk specifieke wijk of gebied u als GGO wilt optreden. Hierna kan met behulp van de contourlijnen van uw gebied bij de gemeente de juiste hoogte van het trekkingsrecht worden bepaald waarvan u op de hoogte wordt gebracht.
  Wanneer er in uw wijk een GGO actief is, zoekt u aansluiting bij die GGO. U wordt dan uitgenodigd voor de periodieke GGO-vergadering en krijgt de vergaderstukken tijdig toegezonden. De GGO’s krijgen de beschikking over het door hen te besteden bedrag naar rato van de opbrengsten welke de Gemeente Vlaardingen incasseert als opslag op de ‘WOZ niet-woningen’. Daarvan zijn uitgesloten de gemeentelijke panden, scholen en kerken. Zij die betalen zijn dan de ‘trekkingsgerechtigden

B: Werkwijze van de GGO resp. vanuit haar leden aangewezen actieve bestuurders: 

 1. Schrijf een openbare vergadering uit voor ALLE ondernemers/trekkings-gerechtigden in uw wijk/gebied. U dient de uitnodigingslijst en uitnodiging later bij een aanvraag toe te voegen. Tussen uitnodigen en vergadering dient minstens 21 dagen te zitten. Stuur gelijktijdig de uitnodiging en bijbehorende agendastukken naar info@ofvld.nl voor plaatsing in de agenda op de OFV-website (www.ofvld.nl).
 2. Tijdens de vergadering kunnen plannen worden ingediend door ondernemers/ trekkingsgerechtigden, mogelijk met een begroting-bij-benadering voor de uitvoering.
 3. U bepaalt in de vergadering samen op een democratische wijze waaraan het trekkingsgeld zal worden besteed. U legt dit vast in de notulen waarin ook alle aanwezigen en zij die zich afmeldden, worden vermeld. Bovendien voegt u aan de notulen een begroting toe, vermeldende het trekkingsrecht (debet) en de kosten van de ingediende en vastgestelde plannen (credit).
 4. Vermeldt tevens of de (ondernemers)organisatie een regeling heeft voor terugvordering van de BTW. In dat geval heeft de GGO het voordeel van een groter besteedbaar bedrag. Indien niet, dan kan de rekening (maar dan wel op naam van het OndernemersFonds Vlaardingen, t.a.v. betreffende GGO) worden ingediend bij het OFV en wordt het GGO-tegoed verhoogd met het terugontvangen BTW-bedrag. De factuur wordt dan rechtstreeks door het OFV aan leverancier uitbetaald.
 5. Als GGO dient u een aanvraag (klik hier) in met het verzoek tot uitbetaling over te gaan (of het verzorgen van de betaling aan…). (* voeg de noodzakelijke bijlagen toe). Voeg bij élk verzoek tot uitbetaling een (.pdf-)bestandje toe met de uitnodiging, lijst genodigden, verslag van de bijeenkomst en begroting (als genoemd in B-1 en B-3) van de laatstgehouden vergadering toe!
 6. Het Ondernemersfonds beoordeelt uw aanvraag. Zij controleert of u de juiste procedure en regels heeft gevolgd. Als er geen bezwaren zijn zal zij akkoord geven en tot uitkering/betaling overgaan. Zij geeft daarna per GGO op de website van het OFV de stand van het tegoed aan, hetgeen voor een ieder in de GGO-gebied raadpleegbaar is.

*GGO = Gebied Gebonden Organisatie


Enkele belangrijke opmerkingen:

U vraagt een bijdrage aan het Ondernemersfonds Vlaardingen. Ondernemers in Vlaardingen stellen het bijzonder op prijs wanneer u voor uw inkopen kijkt of  die in Vlaardingen leverbaar zijn.

Het Ondernemersfonds stelt het zeer op prijs wanneer u bij in- en externe publicatie over uw inkoop wilt vermelden: ‘met dank aan het Ondernemersfonds Vlaardingen’.  Bij bijzondere projecten zal het Ondernemersfonds Vlaardingen ook graag de publiciteit (mede) verzorgen. Houd ons op de hoogte!

De rekening voor geleverde en betaalde zaken uit het Ondernemersfonds dient gesteld te worden op naam van de organisatie die de BTW terugvraagt bij de Belastingdienst. Heeft uw GGO/vereniging een eigen BTW-nummer, dan moet de rekening ook op uw vereniging geadresseerd staan.
Heeft uw GGO géén eigen BTW-afspraken, dan dient de rekening geadresseerd te worden aan het Ondernemersfonds Vlaardingen, in opdracht van GGO (naam en uw adres). Daarmee vraagt het OFV de BTW terug bij de Belastingdienst, welke u dan ook weer aan uw trekkingsrecht kunt toevoegen (dus 1/5 deel extra te besteden).


Download: Aanvraagformulier Ondernemersfonds OFV versie 2018